สภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก

Primary tabs

Titleสภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsพรสันต์, ชั้นเจริญ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการศึกษา, การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทศบาลนครพิษณุโลก, โรงเรียน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 6 งานได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานธุรการ การเงิน พัสดุ และงานสัมพันธ์กับ ชุมชน ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 152 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2546 ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาความถี่ ค่าร้อยละ แบบมาตราส่วนประมาณค่า ค่าเฉลี่ย และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหาร และครูผู้สอนเห็นว่า สภาพวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกในภาพรวม ส่วนใหญ่มีวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ทุกโรงเรียน ยกเว้น การศึกษาทางไกล บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อินเตอร์เน็ต และทุกโรงเรียนมีความคิดเห็นว่าไม่เพียงพอในทุกด้าน ด้านครูสอนคอมพิวเตอร์ ทุกโรงเรียนมีครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน ซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอ 2. ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 6 งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานต่าง ๆ และโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เป็นประจำในงานธุรการ การเงิน และพัสดุ ด้านงานความสัมพันธ์กับชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ซึ่งยังแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 2.1 งานวิชาการ มีการนำไปใช้เป็นบางครั้งในด้าน การจัดทำแผนการเรียนการจัดทำตารางสอน การเรียนการสอน งานทะเบียนวัดผลประเมินผล และสารนิเทศการสอน 2.2 งานบุคลากร ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก มีการนำไปใช้เป็นบางครั้งในทุกด้าน ได้แก่ งานทะเบียนบุคลากร การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนอัตรากำลังคน การบันทึกข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของบุคลากร การรายงาน การปฏิบัติงานของบุคลากร และการบันทึกผลการติดตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 2.3 งานกิจการนักเรียน มีการนำไปใช้เป็นบางครั้งในด้าน การทำบอร์ด แผ่นป้ายประกาศ งานกิจกรรมนักเรียน การบริการแนะแนวอาชีพ และการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของงานปกครองนักเรียน 2.4 งานอาคารสถานที่ มีการนำไปใช้เป็นบางครั้งด้าน การบันทึก และแสดงแผนผังของอาคารสถานที่ บันทึกการปฏิบัติงานของฝ่ายรับผิดชอบอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของโรงเรียน 2.5 งานธุรการ การเงิน และพัสดุ มีการนำไปใช้เป็นประจำในด้าน งานสารบรรณ การจัดทำแบบรับหนังสือเข้า และออก งานทะเบียน สถิติ การพิมพ์เอกสาร หรือจัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณ งานระบบบัญชีการเงิน การทำบัญชีเงินเดือนครู การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณของโรงเรียน 2.6 งานงานความสัมพันธ์กับชุมชน ไม่เคยมีการนำไปใช้ในด้านงานทะเบียนศิษย์เก่า งานทะเบียนสมาคมผู้ปกครอง และการให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการสื่อต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 3. นักเรียนมีการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกในภาพรวม อยู่ในระดับใช้เป็นบางครั้ง ยกเว้นด้าน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและอินเตอร์เน็ตที่ไม่เคยใช้ 4. ผู้บริหาร และครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอนส่วนมากมีปัญหาในระดับ ปานกลางมีบางข้อที่มีปัญหาในระดับมากได้แก่ในเรื่อง จำนวนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ขาดการจัดโอกาสในการเรียนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง ครูขาดความรู้ในการใช้งานในอินเตอร์เน็ต ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ขาดประสิทธิภาพ 5. นักเรียนมีปัญหาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนส่วนมากมีปัญหาในระดับปานกลาง

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf60.91 KB
con1.pdf151.95 KB
ch5.pdf234.29 KB
ch4.pdf1.15 MB
ch3.pdf98.61 KB
ch2.pdf795.86 KB
ch1.pdf127.8 KB
bib.pdf105.4 KB
app.pdf328.94 KB
abs.pdf152.37 KB