การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsโสภณ, มโนวชิรสรรค์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, กิ่งอำเภอสากเหล็ก, จังหวัดพิจิตร, องค์การบริหารส่วนตำบล, อบต.กิ่งอำเภอสากเหล็ก
Abstract

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคคล ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 nu ซึ่งเลือกตั้งโดยวิธีแบบเจาะจงเฉพาะผู้มีบทบาทในการจัดการทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบล เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวิจัย 1. สภาพปัญหาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอ สากเหล็ก พบว่า ด้านประสบการณ์ฝึกอบรมไม่เคยอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองและการบริหาร ร้อยละ 65.7 ไม่เคยจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 54.3 ด้านการจัดทำแผนในองค์กร พบว่า ไม่มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง mania พัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 40 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบขั้นตอนการจัดทำแผน ร้อยละ 37.15 ด้านการกระบวนการดำเนินงานตามวิธีจัดทำแผนผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์พบว่า ไม่มีการเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมทำแผนฯ ขาดการรวบรวมข้อมูลและประชุมคณะกรรมการทุกครั้งก่อนทำแผน ร้อยละ 40 และขาดการใช้ข้อมูลแผนพัฒนาตำบล ไม่ใช้นโยบายจังหวัด/อำเภอ ประกอบการทำแผนร้อยละ 37.15 ด้านกระบวนการดำเนินงานวิธีจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่มีการเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมทำแผน ฯ ขาดการรวบรวมข้อมูลและประชุมคณะกรรมการทุกครั้งก่อนทำแผนร้อยละ 40 และขาดการใช้ข้อมูลแผนพัฒนาตำบล ไม่ใช้นโยบายจังหวัด / อำเภอประกอบ การ ทำแผนร้อยละ 37.15 และพบว่า ร้อยละ 28.57 ของแผนงานโครงการไม่ผ่านการพิจารณาตามแบบแผนของคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ได้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ขาดประสบการณ์ฝึกอบรมเรื่องการ จัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ขาดประสบการณ์จัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสบการณ์จัดทำแผนที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การับรู้บทบาทในการจัดทำแผน 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาจากการเข้าพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.1 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจาก ก่อนการเข้ารับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.2 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีการรับรู้บทบาทในการวางแผน พัฒนาฯองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่แตกต่างจากก่อนเข้ารับการพัฒนา 2.3 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถปฏิบัติตามกลวิธีที่ใช้ใน การจัดทำแผนพัฒนาฯ เพิ่มขึ้นจากการจัดทำแผนพัฒนาฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฯ รูปแบบการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่เข้ารับการอมรมเชิง ปฏิบัติการสามารถจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf45.17 KB
bib.pdf67.92 KB
ch5.pdf321.09 KB
ch4.pdf806.52 KB
ch3.pdf406.14 KB
ch2.pdf1.68 MB
ch1.pdf292.26 KB
con1.pdf102.41 KB
abs.pdf164.9 KB
app.pdf435.32 KB