การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsโสภณ, มโนวชิรสรรค์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, กิ่งอำเภอสากเหล็ก, จังหวัดพิจิตร, องค์การบริหารส่วนตำบล, อบต.กิ่งอำเภอสากเหล็ก
Abstract

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคคล ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 nu ซึ่งเลือกตั้งโดยวิธีแบบเจาะจงเฉพาะผู้มีบทบาทในการจัดการทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบล เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวิจัย 1. สภาพปัญหาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอ สากเหล็ก พบว่า ด้านประสบการณ์ฝึกอบรมไม่เคยอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองและการบริหาร ร้อยละ 65.7 ไม่เคยจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 54.3 ด้านการจัดทำแผนในองค์กร พบว่า ไม่มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง mania พัฒนาความรู้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 40 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบขั้นตอนการจัดทำแผน ร้อยละ 37.15 ด้านการกระบวนการดำเนินงานตามวิธีจัดทำแผนผลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์พบว่า ไม่มีการเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมทำแผนฯ ขาดการรวบรวมข้อมูลและประชุมคณะกรรมการทุกครั้งก่อนทำแผน ร้อยละ 40 และขาดการใช้ข้อมูลแผนพัฒนาตำบล ไม่ใช้นโยบายจังหวัด/อำเภอ ประกอบการทำแผนร้อยละ 37.15 ด้านกระบวนการดำเนินงานวิธีจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ไม่มีการเชิญตัวแทนประชาชนเข้าร่วมทำแผน ฯ ขาดการรวบรวมข้อมูลและประชุมคณะกรรมการทุกครั้งก่อนทำแผนร้อยละ 40 และขาดการใช้ข้อมูลแผนพัฒนาตำบล ไม่ใช้นโยบายจังหวัด / อำเภอประกอบ การ ทำแผนร้อยละ 37.15 และพบว่า ร้อยละ 28.57 ของแผนงานโครงการไม่ผ่านการพิจารณาตามแบบแผนของคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ได้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ขาดประสบการณ์ฝึกอบรมเรื่องการ จัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ขาดประสบการณ์จัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสบการณ์จัดทำแผนที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงและทำการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การับรู้บทบาทในการจัดทำแผน 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาจากการเข้าพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.1 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจาก ก่อนการเข้ารับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2.2 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีการรับรู้บทบาทในการวางแผน พัฒนาฯองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่แตกต่างจากก่อนเข้ารับการพัฒนา 2.3 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถปฏิบัติตามกลวิธีที่ใช้ใน การจัดทำแผนพัฒนาฯ เพิ่มขึ้นจากการจัดทำแผนพัฒนาฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฯ รูปแบบการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่เข้ารับการอมรมเชิง ปฏิบัติการสามารถจัดทำแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Citation Key158
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf45.17 KB
PDF icon bib.pdf67.92 KB
PDF icon ch5.pdf321.09 KB
PDF icon ch4.pdf806.52 KB
PDF icon ch3.pdf406.14 KB
PDF icon ch2.pdf1.68 MB
PDF icon ch1.pdf292.26 KB
PDF icon con1.pdf102.41 KB
PDF icon abs.pdf164.9 KB
PDF icon app.pdf435.32 KB