การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsพวงเพ็ชร, วรรณทวี
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการทำงาน, จังหวัดพิษณุโลก, พนักงานศูนย์บริการลูกค้า, พัฒนาศักยภาพ, พัฒนาศักยภาพการทำงาน, ส่วนปฏิบัติการ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาในการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้าส่วนปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาดำเนินการโดยจำแนกตามวุฒิ ประสบการณ์ทำงานและลักษณะงาน กำหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานศูนย์บริการลูกค้าส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150 คน และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test ) และเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาในการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้าส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก ด้านความรู้ความสามารถในการทำงานโดยรวมรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาในระดับมากในเรื่องเกี่ยวกับ ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่นำเข้าใจและการใจและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภท และความสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานและวิถีการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องอื่นๆมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและน้อย 2. ด้านสวัสดิการและความก้าวหน้าโดยรวมมีปัญหาในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญญาในระดับน้อยและน้อยที่สุด 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมและรายข้อมีปัญหาในระดับน้อย 4. ด้านระบบการทำงาน โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาในระดับมากเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานระดับเหนือกว่า ปัญหาในเรื่องการพัฒนา ส่งเสริมอบรมให้มีความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และปัญหาของการทำงานยุ่งยาก หลาย ขั้นตอน ระดับการบังคับบัญชามาก ส่วนเรื่องอื่นๆ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 5. ด้านการส่งเสริมสนับสนุน โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาในระดับมาก ในเรื่องความรวดเร็วและความร่วมมือในการเบิกจ่ายเงินจาดหน่วยสนับสนุน ส่วนเรื่องอื่นๆ มีปัญหาในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 6. เมื่อเปรียบเทียบการทำงานของพนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษา มีปัญหาการทำงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 7. พนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีปัญหาการทำงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาด้านความรู้ความสามารถในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 8. พนักงานที่มีลักษณะงานต่างกัน ปัญหาในการทำงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 9. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานศูนย์บริการลุกค้าส่วนปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก คือ การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและวิธีการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลง 10. พนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Citation Key162
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf67.23 KB
PDF icon bib.pdf98.1 KB
PDF icon ch5.pdf214.67 KB
PDF icon ch4.pdf1.18 MB
PDF icon ch3.pdf312.48 KB
PDF icon ch2.pdf1.4 MB
PDF icon ch1.pdf210.93 KB
PDF icon con1.pdf278.12 KB
PDF icon abs.pdf127.42 KB
PDF icon app.pdf289.26 KB