การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsพวงเพ็ชร, วรรณทวี
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการทำงาน, จังหวัดพิษณุโลก, พนักงานศูนย์บริการลูกค้า, พัฒนาศักยภาพ, พัฒนาศักยภาพการทำงาน, ส่วนปฏิบัติการ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาในการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้าส่วนปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาดำเนินการโดยจำแนกตามวุฒิ ประสบการณ์ทำงานและลักษณะงาน กำหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนา ดำเนินการพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือพนักงานศูนย์บริการลูกค้าส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150 คน และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test ) และเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาในการทำงานของพนักงานศูนย์บริการลูกค้าส่วนปฏิบัติการ จังหวัดพิษณุโลก ด้านความรู้ความสามารถในการทำงานโดยรวมรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาในระดับมากในเรื่องเกี่ยวกับ ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่นำเข้าใจและการใจและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภท และความสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานและวิถีการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องอื่นๆมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและน้อย 2. ด้านสวัสดิการและความก้าวหน้าโดยรวมมีปัญหาในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญญาในระดับน้อยและน้อยที่สุด 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมและรายข้อมีปัญหาในระดับน้อย 4. ด้านระบบการทำงาน โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาในระดับมากเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานระดับเหนือกว่า ปัญหาในเรื่องการพัฒนา ส่งเสริมอบรมให้มีความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และปัญหาของการทำงานยุ่งยาก หลาย ขั้นตอน ระดับการบังคับบัญชามาก ส่วนเรื่องอื่นๆ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 5. ด้านการส่งเสริมสนับสนุน โดยรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาในระดับมาก ในเรื่องความรวดเร็วและความร่วมมือในการเบิกจ่ายเงินจาดหน่วยสนับสนุน ส่วนเรื่องอื่นๆ มีปัญหาในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 6. เมื่อเปรียบเทียบการทำงานของพนักงานที่มีคุณวุฒิการศึกษา มีปัญหาการทำงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 7. พนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีปัญหาการทำงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาด้านความรู้ความสามารถในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 8. พนักงานที่มีลักษณะงานต่างกัน ปัญหาในการทำงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 9. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานศูนย์บริการลุกค้าส่วนปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก คือ การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและวิธีการดำเนินชีวิตตามการเปลี่ยนแปลง 10. พนักงานศูนย์บริการลูกค้า ส่วนปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf67.23 KB
bib.pdf98.1 KB
ch5.pdf214.67 KB
ch4.pdf1.18 MB
ch3.pdf312.48 KB
ch2.pdf1.4 MB
ch1.pdf210.93 KB
con1.pdf278.12 KB
abs.pdf127.42 KB
app.pdf289.26 KB