การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsสิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหารงานวิชาการ, การศึกษาปฐมวัย, ครูโรงเรียนเอกชน, จังหวัดพิษณุโลก, ทัศนะของผู้บริหาร, ทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การในการทำงาน และตำแหน่งในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปิดทำการสอนระดับอนุบาลอายุ 3-5 ปี จำนวน 240 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 38 คน และครูผู้สอน 202 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .96 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก มัทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่รายการตามลำดับดังนี้ การจัดตารางกิจกรรมประจำวัน การนำแผนการสอนไปใช้ในการบริหารหลักสูตร และค่าเฉลี่ยต่ำสุด การจัดหาและผลิตสื่อซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามตัวแปรอิสระ ได้ดังนี้ 2.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการนำแผนการสอนไปใช้ ด้านการจัดหาและการผลิตสื่อ และด้านการนิเทศ ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกว่าผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 2.2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งด้านการบริหารหลักสูตร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี มีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปบฒวัยต่ำกว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 5 ปี 2.3 จำแนกตามตำแหน่งในการทำงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันโดยด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดหาและผลิตสื่อ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้บริหารและครูมีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารมีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกว่าครูผู้สอน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf276.16 KB
bib.pdf120.27 KB
ch5.pdf161.72 KB
ch4.pdf335.33 KB
ch3.pdf121.39 KB
ch2.pdf325.29 KB
ch1.pdf133.03 KB
con1.pdf201.53 KB
abs.pdf146.66 KB
app.pdf595.87 KB