การบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsสิริพันธุ์, โฆษิตวรกิจกุล
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหารงานวิชาการ, การศึกษาปฐมวัย, ครูโรงเรียนเอกชน, จังหวัดพิษณุโลก, ทัศนะของผู้บริหาร, ทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การในการทำงาน และตำแหน่งในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปิดทำการสอนระดับอนุบาลอายุ 3-5 ปี จำนวน 240 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 38 คน และครูผู้สอน 202 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .96 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย จังหวัดพิษณุโลก มัทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่รายการตามลำดับดังนี้ การจัดตารางกิจกรรมประจำวัน การนำแผนการสอนไปใช้ในการบริหารหลักสูตร และค่าเฉลี่ยต่ำสุด การจัดหาและผลิตสื่อซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามตัวแปรอิสระ ได้ดังนี้ 2.1 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการนำแผนการสอนไปใช้ ด้านการจัดหาและการผลิตสื่อ และด้านการนิเทศ ผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกว่าผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 2.2 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งด้านการบริหารหลักสูตร และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี มีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปบฒวัยต่ำกว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 5 ปี 2.3 จำแนกตามตำแหน่งในการทำงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันโดยด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดหาและผลิตสื่อ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผู้บริหารและครูมีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารมีทัศนะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสูงกว่าครูผู้สอน

Citation Key173
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf276.16 KB
PDF icon bib.pdf120.27 KB
PDF icon ch5.pdf161.72 KB
PDF icon ch4.pdf335.33 KB
PDF icon ch3.pdf121.39 KB
PDF icon ch2.pdf325.29 KB
PDF icon ch1.pdf133.03 KB
PDF icon con1.pdf201.53 KB
PDF icon abs.pdf146.66 KB
PDF icon app.pdf595.87 KB