การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsภาวดี, ขยันกิจ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
Abstract

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสูตรการฝึกอบรม และเพื่อพัฒนาหลักสูตรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพที่ 3 จำแนกตาม วิชาหลัก 5 วิชาของการฝึกอบรมคือวิชาการทหารเบื้องต้น วิชาอุดมการณ์ประชาธิปไตย วิชาสุขภาพและอนามัย วิชาศีลธรรมและจริยธรรม และวิชาการฝึกวิชาชีพสอดแทรกการบำบัดฟื้นฟูแบบเข้มเข็งทางสายใหม่ ที่มีต่อวิชาที่จัดเพิ่มในหลักสูตรคือวิชาการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนตามโครงการในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ใน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน เครื่องมือที่ช่วยในการวิจัยเป็นแบบทดสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วัดระดับความคิดเห็นของนักเรียนในแต่ละรายวิชา โดยวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนต่อวิชาการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดและวัดความคิดเห็นของนักเรียน วิชาการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดใน 3 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของหลักสูตรเก่า รุ่น 1 และหลักสูตาใหม่ รุ่นที่ 2 โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 มีความคิดเห็น ในวิชาการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด ด้านความรู้ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 6 ข้อ โดยมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ทราบถึงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และความคิดเห็นต่ำสุด คือ สามารถคิดวิเคราะห์และหาสาเหตุการนำไปสู่การติดสารเสพติดได้ 2. นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 มีความคิดเห็น ในวิชาการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด ด้านทัศนคติในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 5 ข้อ โดยมีความคิดเห็นสูงสุด คือ วิชาการปฏิบัติติการต่อต้านยาเสพติดมีส่วนช่วยให้นักเรียนเลิก ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และความคิดเห็นต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถเป็นคนดีของสังคม 3. นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 มีความคิดเห็น ในวิชาการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด ด้านความรู้ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยมีความคิดเห็นสูงสุด คือ สามารถให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ และความคิดเห็นต่ำสุด คือ มีความเข้าใขผู้อื่นที่มีปัญหาซึ่งนำไปสู่ยาเสพติดได้ 4. ผลการเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าคือ วิชาการทหารเบื้องต้น วิชาอุดมการณ์ประชาธิปไตย วิชาสุขภาพและอนามัย วิชาศีลธรรมและจริยธรรม และวิชาการฝึกวิชาชีพสอดแทรกการบำบัดฟื้นฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่ กับหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มวิชาการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf58.72 KB
bib.pdf118.62 KB
ch5.pdf400.59 KB
ch4.pdf386.83 KB
ch3.pdf228.61 KB
ch2.pdf1.9 MB
ch1.pdf320.76 KB
con1.pdf108.93 KB
abs.pdf193.29 KB
app.pdf1.53 MB