การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Primary tabs

Titleการพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsศุภกฤต, กันต์ธีราทร
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากร กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point) ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นายทหารประทวนเหล่าทหารสารบรรณ จำนวน 40 คน จากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ Microsoft Power Point มีความต้องการพัฒนาในระดับมากที่สุด Microsoft Excel และ Microsoft Word มีความต้องการในระดับมาก ผู้วิจัยได้นำชุด ฝึกอบรมที่สร้างขึ้น 2 โปรแกรม คือ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel ไปทดลองกับนายทหารประทวน ที่ไม่ใช่เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน 10 คนและหาค่าประสิทธิภาพ ก่อนการฝึกอบรมได้ทำการทดสอบ (Pretest) แล้วจึงทำการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเมื่อจบการฝึกอบรม จึงทำการทดสอบ (Posttest) อีกครั้ง แล้วนำคะแนนที่ได้มาคำนวณหาประสิทธิภาพไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรกองบิน 46 จำนวน 40 คน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ด้วยสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Power Point มีประสิทธิภาพเป็น 90.50 : 94.30 และ Microsoft Excel มีประสิทธิภาพเป็น 91.50 : 93.50ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 90: 90 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Power Point แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01

Citation Key197
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf74.55 KB
PDF icon bib.pdf282.22 KB
PDF icon ch5.pdf356.64 KB
PDF icon ch4.pdf532.59 KB
PDF icon ch3.pdf270.91 KB
PDF icon ch2.pdf2.66 MB
PDF icon ch1.pdf200.81 KB
PDF icon con1.pdf175.73 KB
PDF icon abs.pdf161.53 KB
PDF icon app.pdf5.35 MB