การพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

Primary tabs

Titleการพัฒนาบุคลากรกองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsศุภกฤต, กันต์ธีราทร
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากร กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point) ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นายทหารประทวนเหล่าทหารสารบรรณ จำนวน 40 คน จากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ Microsoft Power Point มีความต้องการพัฒนาในระดับมากที่สุด Microsoft Excel และ Microsoft Word มีความต้องการในระดับมาก ผู้วิจัยได้นำชุด ฝึกอบรมที่สร้างขึ้น 2 โปรแกรม คือ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel ไปทดลองกับนายทหารประทวน ที่ไม่ใช่เหล่าทหารสารบรรณ จำนวน 10 คนและหาค่าประสิทธิภาพ ก่อนการฝึกอบรมได้ทำการทดสอบ (Pretest) แล้วจึงทำการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเมื่อจบการฝึกอบรม จึงทำการทดสอบ (Posttest) อีกครั้ง แล้วนำคะแนนที่ได้มาคำนวณหาประสิทธิภาพไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรกองบิน 46 จำนวน 40 คน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ด้วยสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Power Point มีประสิทธิภาพเป็น 90.50 : 94.30 และ Microsoft Excel มีประสิทธิภาพเป็น 91.50 : 93.50ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 90: 90 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Power Point แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf74.55 KB
bib.pdf282.22 KB
ch5.pdf356.64 KB
ch4.pdf532.59 KB
ch3.pdf270.91 KB
ch2.pdf2.66 MB
ch1.pdf200.81 KB
con1.pdf175.73 KB
abs.pdf161.53 KB
app.pdf5.35 MB