แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

Primary tabs

Titleแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsสุเชษฐ์, เรือนก้อน
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก, ปัญหาทางการเรียนรู้, ระดับประถมศึกษา, สพฐ.เขต 3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3, โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและการจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้สอน จำนวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมใน 5 ด้าน รายการที่มีการปฏิบัติค่าเฉลี่ยต่ำลำดับสุดท้ายของแต่ละด้านคือ การศึกษาผลการดำเนินการจัดการศึกษาในภาคเรียนก่อนการทำการสอนในภาคเรียนต่อไป การให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แก่ผู้เรียน เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้า การใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสำหรับ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติต่างๆ การใช้วิธีประเมินผลการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนให้คะแนนตนเอง และครูนำผลสรุปของการเรียนรู้ไปเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อขอรับสื่อ บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่อๆไป 2. แนวทางการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จากการสังเคราะห์ผลการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญ จัดไว้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บทบาทโรงเรียนควรกำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน สร้างเครือข่ายการจัดการรู้จัดโครงการอบรม พัฒนาครูในด้านการสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและขยายผลให้ครูให้ครูได้รับความรู้ทั้งโรงเรียนและในบทบาทของครูควรยึดหลักการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย ควรเอาใจใส่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนให้มากขึ้น และทำการสรุปผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล

ไฟล์แนบ: