การศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsยวน, กองจิว
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในด้านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานคุณภาพครู มาตรฐานคุณภาพผู้บริหาร จำแนกตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน รวมทั้งศึกษาทัศนะของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอน จำนวน 240 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test โดยเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธีเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่าด้านมาตรฐานคุณภาพครูและด้านมาตรฐานคุณภาพผู้บริหารมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากส่วนด้านมาตรฐานคุณภาพครูและมาตรฐานคุณภาพผู้บริหารมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากส่วน ด้านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนมีความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 2. ความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทยตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีตำแหน่งงานต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านพบว่า ด้านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านมาตรฐานคุณภาพครูและด้านมาตรฐานคุณภาพผู้บริหารพบว่า ไม่แตกต่างกัน 3. ความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทยตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างกัน พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4. ความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทยตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านพบว่า ด้านมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านมาตรฐานคุณภาพครูและด้านมาตรฐานคุณภาพผู้บริหารพบว่า ไม่แตกต่างกัน 5. ความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทยตามทัศนะของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียนมีความสำเร็จอยู่ในระดับพอใช้ ด้านคุณภาพครูและด้านคุณภาพผู้บริหารมีความสำเร็จอยู่ในระดับดี

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf57.02 KB
bib.pdf78.28 KB
ch5.pdf158.08 KB
ch4.pdf513.82 KB
ch3.pdf306.66 KB
ch2.pdf1021.43 KB
ch1.pdf225.85 KB
con1.pdf166.27 KB
abs.pdf182.97 KB
app.pdf291.15 KB