ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsดลฤดี, รพีนิพนธ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsจริยธรรม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก รวม 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพึ่งพาตนเอง การประหยัด จำแนกตาม ปัจจัยด้านชีวสังคม ได้แก่ระดับการศึกษาอาชีพและสถานภาพของครอบครัว และปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา กาอบรมสั่งสอน และการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก รวม 5 แห่ง จำนวน 5,341 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้ตัวอย่างจำนวน 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ สหสัมพันธ์พหุคูณ F-test โดยเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติของผู้ปกครองที่มีผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านพบว่า การอบรมสั่งสอนและการปฏิบัติเป็นแบบอย่างอยู่ในระดับมาก แต่การส่งเสริมการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 2. คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 5 ด้าน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพึ่งพาตนเอง และการประหยัด ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน 4. นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 5. นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่สถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มีคุณธรรม จริยธรรมไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้าน 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านชีวสังคมไม่มีความสัมพันธ์ 7. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดกรมอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การอบรมสั่งสอน และการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

Citation Key232
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf66.44 KB
PDF icon bib.pdf99.2 KB
PDF icon ch5.pdf603.2 KB
PDF icon ch4.pdf1.84 MB
PDF icon ch3.pdf413.72 KB
PDF icon ch2.pdf1.08 MB
PDF icon ch1.pdf240.73 KB
PDF icon con1.pdf318.11 KB
PDF icon abs.pdf139.42 KB
PDF icon app.pdf608.53 KB