ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsสุพรรณี, กุเหล็กดำ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsครูภาษาอังกฤษ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษและศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 243 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า 1.สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้สื่อการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน และสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษพบว่า ตัวแปรด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการได้รับการสนับสนุนทางสังคมและเจตคติต่ออาชีพครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้าน ส่วนตัวแปรด้านการได้รับการอบรมวุฒิของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการใช้สื่อการสอน ตัวแปรด้านเพศของผู้บริหาร สาขาวิชาที่ศึกษาของครูและประสบการณ์การทำงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงด้านเดียว 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษพบว่า 3.1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและการได้รับความสนับสนุนทางสังคม เจตคติที่มีต่ออาชีพครู วุฒิการศึกษาและการได้รับการอบรมทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 3.2 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ เจตคติที่มีต่ออาชีพครู การได้รับความสนับสนุนทางสังคม การได้รับการอบรมทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูวุฒิการศึกษาของครูและความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 3.3 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษด้านการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ได้แก่ การได้รับความสนับสนุนทางสังคม เจตคติที่มีต่ออาชีพครู วุฒิทางการศึกษาของครูและ การได้รับการอบรมทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 3.4 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษด้านการวัดผลประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ เจตคติต่ออาชีพครู การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูและความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf65.11 KB
bib.pdf143.77 KB
ch5.pdf222.57 KB
ch4.pdf341.78 KB
ch3.pdf125.48 KB
ch2.pdf848.36 KB
ch1.pdf143.3 KB
con1.pdf85.14 KB
abs.pdf204.13 KB
app.pdf347.96 KB