ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsสุพรรณี, กุเหล็กดำ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsครูภาษาอังกฤษ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษและศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 243 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า 1.สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมาก ด้านการใช้สื่อการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน และสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษพบว่า ตัวแปรด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการได้รับการสนับสนุนทางสังคมและเจตคติต่ออาชีพครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้าน ส่วนตัวแปรด้านการได้รับการอบรมวุฒิของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการใช้สื่อการสอน ตัวแปรด้านเพศของผู้บริหาร สาขาวิชาที่ศึกษาของครูและประสบการณ์การทำงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงด้านเดียว 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับสมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษพบว่า 3.1 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและการได้รับความสนับสนุนทางสังคม เจตคติที่มีต่ออาชีพครู วุฒิการศึกษาและการได้รับการอบรมทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 3.2 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ เจตคติที่มีต่ออาชีพครู การได้รับความสนับสนุนทางสังคม การได้รับการอบรมทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูวุฒิการศึกษาของครูและความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร 3.3 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษด้านการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ ได้แก่ การได้รับความสนับสนุนทางสังคม เจตคติที่มีต่ออาชีพครู วุฒิทางการศึกษาของครูและ การได้รับการอบรมทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 3.4 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สมรรถภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษด้านการวัดผลประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ เจตคติต่ออาชีพครู การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูและความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

Citation Key238
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf65.11 KB
PDF icon bib.pdf143.77 KB
PDF icon ch5.pdf222.57 KB
PDF icon ch4.pdf341.78 KB
PDF icon ch3.pdf125.48 KB
PDF icon ch2.pdf848.36 KB
PDF icon ch1.pdf143.3 KB
PDF icon con1.pdf85.14 KB
PDF icon abs.pdf204.13 KB
PDF icon app.pdf347.96 KB