การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsบุศยมาศ, แสงเงิน
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ใน 7 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในกาทำงาน ด้านการประสบผลสำเร็จต่อการทำงาน ด้านการมีความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคงในการทำงานและรายได้ ด้านความพึงพอใจในตำแหน่งงาน ด้านความประทับใจในการปกครองของผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 392 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified-Random Sampling) จำนวน 9 อำเภอและสุ่มตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในกาทำงาน ด้านการประสบผลสำเร็จต่อการทำงาน ด้านการมีความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคงในการทำงานและรายได้ ด้านความพึงพอใจในตำแหน่งงาน ด้านความประทับใจในการปกครองของผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีความเห็นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 4. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 5. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุราชการต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 7. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีขนาดต่างกันต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 8. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ที่มีเงินเดือนต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf56.28 KB
bib.pdf95.48 KB
ch5.pdf263.69 KB
ch4.pdf1.19 MB
ch3.pdf100.36 KB
ch2.pdf706.2 KB
ch1.pdf160.42 KB
con1.pdf383.68 KB
abs.pdf186.53 KB
app.pdf243.39 KB