การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsมนู, เมฆหมอก
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cityพิษณุโลก
Keywordsโรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1)เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร 2)เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ของผู้บริหารโรงเรียนและครูจำแนกตามขนาดของโรงเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ของผู้บริหารโรงเรียนและครูจำแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2544 จำนวน 63 คน ครูโรงเรียนประถมศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 307 คน รวม 370 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มาตรฐานด้านการบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับสูงกว่าด้านอื่น ๆ เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการเรียนการสอน พบว่าอยู่ในระดับมาก และภาพรวมเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านการบริหารโรงเรียน เห็นว่าอยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหาร และครูมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อย มาตรฐานด้านคุณภาพของนักเรียน มีปัญหาด้านการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับสูงกว่าด้านอื่น ๆ 3. ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4. ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5. ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 6. ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf74.84 KB
bib.pdf207.75 KB
ch5.pdf702.96 KB
ch4.pdf1.19 MB
ch3.pdf258.28 KB
ch2.pdf812.99 KB
ch1.pdf239.85 KB
con1.pdf197.4 KB
abs.pdf114.2 KB
app.pdf276.73 KB