การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsมานพ, ษมาวิมล
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract

การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7 จำแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง สถานภาพด้านกิจการและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาเขตการศึกษา 7 จำนวน 81 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Startified Random Sampling) และสุ่มอย่างง่าย (Rating scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ,F-test และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’Method) ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา เขตการศึกษา 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาเขตการศึกษา 7 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่างกัน 3. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาเขตการศึกษา 7 ที่มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่างกัน 4. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาเขตการศึกษา 7 ที่มีสถานภาพด้านกิจกรรมต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่างกัน 5. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาเขตการศึกษา 7 ที่ปฏิบัติงามในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf62.68 KB
bib.pdf76.13 KB
ch5.pdf160.44 KB
ch4.pdf2.16 MB
ch3.pdf183.7 KB
ch2.pdf809.04 KB
ch1.pdf159.17 KB
con1.pdf209.64 KB
abs.pdf109.52 KB
app.pdf131.91 KB