คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Title คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsประดิษฐ์, กำเนิด
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsผู้บริหาร
Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะของครู อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามทัศนะของครู อาจารย์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำแนกตามเพศวุฒิทางการศึกษา และประสบ-การณ์ในปการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 219 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t- test ผลการวิจัย พบว่า 1. ครู อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษามีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกตามพระราชทานบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก 2. ครู อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. ครู อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาทั้งที่มีวุมิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 4. ครู อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาทั้งที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่า 12 ปี และตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 5. ครูเพศชายและเพศหญิง มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6. ครูที่มีวุฒิทางการศึกษา มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 7. ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เอื้อต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf72.25 KB
bib.pdf132.75 KB
ch5.pdf239.49 KB
ch4.pdf656.12 KB
ch3.pdf107.56 KB
ch2.pdf965.19 KB
ch1.pdf146.5 KB
con1.pdf203 KB
abs.pdf165.71 KB
app.pdf210.44 KB