การศึกษาความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsกิติพงษ์, เจนจบ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน, กำแพงเพชร เขต 1, ประชาชมอาเซียน, สพฐ.กำแพงเพชร เขต 1, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพร้อมและเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตามขนาดของสถานศึกษา และเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา วิธีดำเนินการวิจัย มี 2 ขั้นตอน คือ 1. เป็นการศึกษาความพร้อมและเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิตติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test 2.เป็นการกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยการประชุมกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประเด็นในการประชุมสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มีความพร้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 3. แนวทางในการเตรียมความพร้อมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีดังนี้ 3. ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ควรตระหนักให้กับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 3.2 ด้านการจัดทำหลักสูตร ควรพัฒนาและประเมินบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยการศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา 3.3 ด้านการวางแผนการดำเนินการใช้หลักสูตร ควรกำหนดนโยบายชัดเจน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Citation Key28
ไฟล์แนบ: