ศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้านผู้เรียนมีคุณภาพธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Title ศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้านผู้เรียนมีคุณภาพธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsนิภาพร, อ๊อดเอก
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบันฑิต
Universityมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อการศึกษาสภาพและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้าน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริการสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 254 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ด้าน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสะอาด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความขยัน 2. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ 13 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ควรมีกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกำหนดจุดมุ่งหมายเรื่องความขยันในการเรียน กำหนดกิจกรรมด้านความขยันเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ควรมีการกระตุ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกมส์การศึกษา การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านความขยันควรมีการสังเกตจดบันทึกทำกิจกรรมพร้อมทั้งติดตามผล วัดผล ประเมินผลกิจกรรม นำผลการทำกิจกรรม แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทคัดย่อ40.14 KB
ภาคผนวก189.56 KB
บรรณานุกรม58.73 KB
บทที่165.25 KB
บทที่2462.35 KB
บทที่366.92 KB
บทที่4134.54 KB
บทที่593.26 KB
สารบัญ42.56 KB
หน้าปก22.05 KB