แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

Primary tabs

Titleแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsพัชรา, เชื้อประดิษฐ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม, จังวัดสุโขทัย, บุคลากร, สพฐ.สุโขทัย เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1, แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม, โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
ไฟล์แนบ: