การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsวีระ, ธูปทอง
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2547-05-31
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityพิษณุโลก.
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsกีฬา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเขตภาคเหนือ ในด้านบุคลากร งบประมาณ การวางแผน พัสดุ บริการชุมชน การติดตามประเมินผล จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 51 คน เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพร้อมในการดำเนินงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและข้ารายการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด เขตภาคเหนือ พบว่า การดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการวางแผน ด้านพัสดุ ด้านบริการชุมชนและด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมและรายด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารและข้าราชการของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ เขตภาคเหนือ พบว่า การดำเนินงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านพัสดุ ด้านบริการชุมชนและด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่การดำเนินงานด้านการวางแผนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก3.39 MB
บทคัดย่อ115.3 KB
สารบัญ225.57 KB
บทที่1255.18 KB
บทที่ 21.13 MB
บทที่ 3258.79 KB
บทที่ 41.18 MB
บทที่ 5404.99 KB
บรรณานุกรม182.17 KB
ภาคผนวก304.09 KB