การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsนรสิงห์, สมศักดิ์
Date Published2549-07-25
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการปกครองท้องถิ่น- - พิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการปกครองท้องถิ่นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกในด้านการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล การบริหารเงินและงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกปี พ.ศ.2544 และ2546 ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 41 จำนวน 123 ราย และทำการสุ่มตัวอย่างโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จำนวนทั้งสิ้น 93 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้วสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบเอฟและการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยค่าสถิติเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานการปกครองท้องถิ่นของคณะองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้แตกต่างกัน ในภาพรวมมีการบริหารงานไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ยังพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท มีการบริหาร และการดำเนินการในด้านต่างๆ แตกต่างกัน . มีการเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานการปกครองท้องถิ่นโดยเน้นความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น บริหารการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ถูกระเบียบ จัดทำแผนงบประมาณและการจัดเก็บรายได้อย่างชัดเจน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

Citation Key321
ไฟล์แนบ: