การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsศิริพร, เอี่ยมหน่อ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม, การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนร่วม, ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม, อบรม, เพื่อเสริมสร้างความรู้
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 2.เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตร และ3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษและครูสอนเสริมในโรงเรียนเรียนร่วม ในอำเภอกงไกรลาศ จำนวน 191คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตรฝึกอบรมฯ แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมก่อนและหลังการอบรมฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษและครูสอนเสริมในโรงเรียนเรียนร่วม มีความเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม หลักสูตรฝึกอบรมฯ มีคุณภาพ และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. หลักการอบรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูสอนเสริม มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสูงกว่าก่อนการอบรม 3. หลังการอบรมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษและครูสอนเสริมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมฯ และครูมือการใช้หลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Citation Key37
ไฟล์แนบ: