ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsเนาวรัตน์, สร้อยนิ่ม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsกิจกรรมการเรียนการสอน, ประชาธิปไตย
Abstract

ปัญหาการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 486 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระกับน้อย 2. ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนค่างกัน มีปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยในภาพรวมไม่แตกต่าง 4. ครูผู้สอนที่สังกัดขนาดโรงเรียนต่างกัน มีปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Citation Key389
ไฟล์แนบ: