ศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleศักยภาพในการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsธีรการ, ศิริวุฒิการ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตำบล
Abstract

การศึกษาศักยภาพในการรับการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่นที่มีการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่น และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบล และชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบล 41 คน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 41 คน รวม 82 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการถ่ายโอนการศึกษาสู่ท้องถิ่นในภาพรวมมีศักยภาพในระดับปานกลาง 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการรับการถ่ายโอนการศึกษาระหว่างสมาชิกกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่แตกต่างกัน และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างชั้นไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก61.07 KB
บทคัดย่อ151.45 KB
สารบัญ114.38 KB
บทที่ 1143.13 KB
บทที่ 21.12 MB
บทที่ 373.15 KB
บทที่ 4606.71 KB
บทที่ 5285.66 KB
บรรณานุกรม106.27 KB
ภาคผนวก157.73 KB