ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสุรชัย, เกตุนิล
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการสนับสนุนวิชาการ, งานวิชาการ, บุคลากรสายสนับสนุน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก89.07 KB
บทคัดย่อ545.56 KB
สารบัญ60.17 KB
บทที่1154.69 KB
บทที่2550.19 KB
บทที่3291.4 KB
บทที่4298.19 KB
บทที่5173.08 KB
บรรณานุกรม170.07 KB
ภาคผนวก1.12 MB