ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทำงานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส้งผ่าน

Primary tabs

Titleความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในการทำงานกับผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการเป็นตัวแปรส้งผ่าน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsอรพินิตา, จรัสธนวรพัฒน์
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการประกันคุณภาพ, ตัวแปรส้งผ่าน, ปัจจัยแวดล้อมในการทำงาน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก742.3 KB
บทคัดย่อ797.51 KB
สารบัญ173.38 KB
บทที่1119.14 KB
บทที่2384.11 KB
บทที่3113.98 KB
บทที่4420.92 KB
บทที่581.57 KB
บรรณานุกรม102.74 KB
ภาคผนวก543.29 KB