การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Primary tabs

Titleการพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsอรนิตย์, ภูเขียว
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการเสริมสร้างจิตสาธารณะ, จิตสาธารณะ, จิตสาธารณะสำหรับนักเรียน
Citation Key432
ไฟล์แนบ: