การพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM

Primary tabs

Titleการพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวรุตม์, ศิวิลัย
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
KeywordsOTMM, การพัฒนา, ทรัพยากรการเรียนรู้, ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์, แนวคิด, แนวคิด OTMM