การนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2550
Authorsมนัชยา, เพชรลานน์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-05-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการพัฒนาชุมชนย่อย, การมีส่วนร่วม, คณะกรรมการชุมชน, จังหวัดพิษณุโลก, ทบต.วัดโบสถ์, เขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์, แนวทางการส่งเสริม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลวัดโบสถ์ (2) การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (3) ประเมินแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อย ในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ แหล่งข้อมุ, คือ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบประเมินแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และประเมินแนวทาง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. คณะกรรมการชุมชนมีปัญหาการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจปัญหาที่พบมากที่สุด คือคณะกรรมการชุมชนมีภารกิจส่วนตัว รวมทั้งภารกิจส่วนร่วมที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการมากอยู่แล้ว และคณะกรรมการชุมชนไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน (2) ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการปัญหาที่พบมากที่สุดคือ คณะกรรมการขาดทุนทรัพย์ในการปฏิบัติตามโครงการที่เข้ามาชุมชน โครงการไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือคณะกรรมการชุมชนไม่ได้รับค่าตอบแทน งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการชุมชน โครงดารไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ คณะกรรมการชุมชนขาดความรู้ในเรื่องการอ่านแบบแปลนโครงสร้างพื้นฐาน 2. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมมีดังนี้ (1) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ เทศบาลควรพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลให้ทันสมัยและทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้มีเวลาในกรวางแผนจัดการกับภารกิจส่วนตัว และส่วนร่วมในด้านอื่นๆ (2) ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ ควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอในการจัดทำโครงการต่างๆ และเวลาพิจารณางบประมาณโครงการให้พิจารณาตามความต้องการของชุมชนก่อน (3) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ในโครงการพัฒนาต้องตอบสนองความต้องการของชุมชร เทศบาลควรเพิ่มงบบริหารจัดการให้กับชุมชน (4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการอ่านแบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้กับคณะกรรมการชุมชน และควรเสนอคณะกรรมการชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 3. การประเมินแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โยด้านการมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ความเหมาะสม และความถูกต้อง ของแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกมิติ

Citation Key44
ไฟล์แนบ: