การพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Primary tabs

Titleการพัฒนาสื่อประกอบบทเรียน เรื่อง รำวงมาตรฐาน ผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsณัฐฉรียา, สุขสวัสดิ์
Academic Departmentหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
KeywordsApplication, การรำวงมาตรฐาน, ความสามารถในการรำวงมาตรฐาน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, บทเรียน, บนโทรศัพท์มือถือ, ม.ต้น, มัธยมศึกษาตอนต้น, รำวงมาตรฐาน, สื่อประกอบบทเรียน