การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

Primary tabs

Titleการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsอมรรัตน์, พึ่งน่วม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-04-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการประเมินโครงการ, สพม.39, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39, โรงเรียนมัธยมศึกษา, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
Citation Key49
ไฟล์แนบ: