การศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์

Primary tabs

Titleการศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดอุตรดิตถ์
Publication TypeThesis
Year of Publication2555
Authorsรัชนก, ยอดยง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-04-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, การจัดทำแผน, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, ความสามารถของครูผู้สอน, จังหวัดอุตรดิตถ์, จัดการเรียนร่วม, โรงเรียนแกนนำ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 จาก 40 โรงเรียน จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 1) แบบทดสอบความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จำนวน 80 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 2) แบบประเมินระดับการปฏิบัติตามเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติการตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนความรู้ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของครูผู้สอนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.25 2. ระดับการปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก =3.79 3. การปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของครูผู้สอน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.78

Citation Key55
ไฟล์แนบ: