การศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2554
Authorsอัจฉรา, ภักดีจิตร
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-04-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsนโยบายการศึกษา, นโยบายเรียนฟรี, นโยบายเรียนฟรี 15 ปี, สพป.เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูณ์ เขต 2, โรงเรียนเอกชน
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ด้านการควบคุม ด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ด้านอำนาจและความสัมพันธ์กับองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และด้านการสนับสนุนและความผูกพันขององการหรือบุคคลสำคัญ โดยมีขั้นตอนในการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 247 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ขั้นตอนที่ 2 สรุปข้อเสนอแนะต่อการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า สภาพการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก

Citation Key61
ไฟล์แนบ: