การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsอารี, ปรีดีกุล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ, นักศึกษาในสถาบันราชภัฏ, ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์
File: