การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์" สำหรับบุคลากรในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์" สำหรับบุคลากรในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsคนัมพร, ภักดีอาษา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการปรับปรุงภูมิทัศน์, การพัฒนาชุดฝึกอบรม, การศึกษาความเป็นไปได้, จากกรณีงาน, บุคลากร, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, แบบพัฒนาโครงการ