การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติสําหรับการฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

Primary tabs

Titleการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติสําหรับการฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsสมเจตน์, ทองดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการคัดแยกวัสดุ, การฝึกปฏิบัติ, การสร้างและหาประสิทธิภาพ, ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ, รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ, หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Citation Key809
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)6.3 MB