การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติสําหรับการฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ชื่อการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบอัตโนมัติสําหรับการฝึกปฏิบัติเรื่องการคัดแยกวัสดุ รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsสมเจตน์, ทองดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
คำค้นหาการคัดแยกวัสดุ, การฝึกปฏิบัติ, การสร้างและหาประสิทธิภาพ, ชุดฝึกระบบอัตโนมัติ, รายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ, หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/809
Citation Key809
IMAGE_COVER: