การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

Primary tabs

Titleการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsกิติยรัตน์, จันทร์หอม
Secondary Authorsมนสิการ, พงษ์พานิช
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
KeywordsStartup, การศึกษา, การเติบโตสูง, ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562, ผลการดำเนินงาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่
Citation Key872
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.4 MB