การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562

ชื่อการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2562
Authorsกิติยรัตน์, จันทร์หอม
Secondary Authorsมนสิการ, พงษ์พานิช
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาStartup, การศึกษา, การเติบโตสูง, ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562, ผลการดำเนินงาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/872
Citation Key872
IMAGE_COVER: