การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsละออ, ทรงกฤษณ์
Academic Departmentคณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
Degreeสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsกลุ่มอาชีพทอผ้า, การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด, การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า, ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, บ้านม่วงหอม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก31.94 KB
บทคัดย่อ105.38 KB
สารบัญ174.23 KB
บทที่1153.89 KB
บทที่2670.09 KB
บทที่3124.7 KB
บทที่ 4612.21 KB
บทที่ 5340.87 KB
บรรณานุกรม95.64 KB
ภาคผนวก917.97 KB