การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านม่วงหอม หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsละออ, ทรงกฤษณ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsกลุ่มอาชีพทอผ้า, การตลาด, การพัฒนาความรู้, ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ทอผ้า, บ้านม่วงหอม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/948
Citation Key948
ไฟล์แนบ: