การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsสิริกร, คิ้มวงษ์ษา
Titleคณะศิลปศาสตร์
Degreeสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ, การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ, จังหวัดพิษณุโลก, บุคลากร, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Citation Key949
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก205.18 KB
บทคัดย่อ245.03 KB
สารบัญ276.18 KB
บทที่1323.61 KB
บทที่21.35 MB
บทที่3379.4 KB
บทที่4369.7 KB
บทที่5299.46 KB
บรรณานุกรม348.55 KB
ภาคผนวก104.64 KB