การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการเสริมพลังของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsสิริกร, คิ้มวงษ์ษา
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหากลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ, จังหวัดพิษณุโลก, บุคลากร, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/949
Citation Key949
ไฟล์แนบ: