การศึกษาความต้องการของประชาชนต่อผู้นำในอุดมคติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการของประชาชนต่อผู้นำในอุดมคติ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsสุภารัตน์, แก้วทองคำ
Academic Departmentวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
Degreeสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsความต้องการของประชาชน, จังหวัดพิษณุโลก, ผู้นำในอุดมคติ, หลักคุณธรรมจริยธรรมทางการปกครอง, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก48.48 KB
บทคัดย่อ193.52 KB
สารบัญ302.29 KB
บทที่ 1323.15 KB
บทที่ 21.2 MB
บทที่ 3303 KB
บทที่ 4832.55 KB
บทที่ 5556.28 KB
บรรณานุกรม298.35 KB
ภาคผนวก411.57 KB