การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsอุบลรัตน์, พรหมสกุล
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารงาน, การพัฒนาโรงเรียน, การศึกษา, การเปลี่ยนแปลง, พิษณุโลก, แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/959
Citation Key959
ไฟล์แนบ: