การศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsอุบลรัตน์, พรหมสกุล
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาการบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการกระจายอำนาจ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การบริหารงาน, การพัฒนาโรงเรียน, การศึกษา, การเปลี่ยนแปลง, พิษณุโลก, แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก229.36 KB
บทคัดย่อ260.78 KB
สารบัญ301.08 KB
บทที่1394.24 KB
บทที่21.05 MB
บทที่3370.92 KB
บทที่4676.26 KB
บทที่5437.74 KB
บรรณานุกรม282.21 KB
ภาคผนวก690.62 KB