แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsสิริธนา, นวลทิม
Academic Departmentคณะวิทยาการจัดการ
Degreeสาขาการจัดการการประยุทธ์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก221.83 KB
บทคัดย่อ281.15 KB
สารบัญ297.58 KB
บทที่1339.91 KB
บทที่2543.75 KB
บทที่3313.75 KB
บทที่4706.51 KB
บทที่5379.54 KB
บรรณานุกรม304.72 KB
ภาคผนวก910.13 KB