การวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsภาสินี, ปัญญาประชุม
Academic Departmentคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Degreeสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการวิเคราห์องค์ประกอบ, การวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครู, ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, ประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
ไฟล์แนบ: