การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsเสาวนีย์, บำรุงเมือง
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาวิชาหลักสูตรและวิชาการสอน
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการขยายพันธุ์พืช, การงานอาชีพ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, การพัฒนา, การเรียนรู้, เทคโนโลยี
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก84.78 KB
บทคัดย่อ71.21 KB
สารบัญ133.87 KB
บทที่1227.53 KB
บทที่21.7 MB
บทที่3592.18 KB
บทที่4204.77 KB
บทที่5194.99 KB
บรรณานุกรม152.09 KB
ภาคผนวก5.74 MB