รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsวิจิตตรา, พ่วงท่าโก
Academic Departmentคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degreeสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsจังหวัดพิจิตร, ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร, รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม, รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมอันพึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก22.24 KB
บทคัดย่อ63.25 KB
สารบัญ157.89 KB
บทที่1246.12 KB
บทที่21.56 MB
บทที่3156.16 KB
บทที่ 41.25 MB
บทที่ 5498.96 KB
บรรณานุกรม128.67 KB
ภาคผนวก425 KB