ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsวรพรรณ, ศรีกล่ำ
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการศึกษา, การสอบ, การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา, ความสามรถทางภาษา, พิษณุโลก, ภาษา, โรงเรียน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก67.84 KB
บทคัดย่อ64.21 KB
สารบัญ146.37 KB
บทที่1283.91 KB
บทที่22.38 MB
บทที่3381.06 KB
บทที่4674.57 KB
บทที่5570.79 KB
บรรณานุกรม318.99 KB
ภาคผนวก1.39 MB