ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคะแนนการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านความสามารถทางภาษา : ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผล (NT) สูงและต่ำในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2558
Authorsวรพรรณ, ศรีกล่ำ
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการศึกษา, การสอบ, การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา, ความสามรถทางภาษา, พิษณุโลก, ภาษา, โรงเรียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/968
Citation Key968
ไฟล์แนบ: