ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Primary tabs

Titleผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsสุรินทร์, อ่อนกล
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์, การเรียนวิทยาศาสตร์, ความสามารถในการคิด, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ผลการสอน, ผลสัมฤทธิ์, วิจารณญาณ, แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/977
Citation Key977
ไฟล์แนบ: