ผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Primary tabs

Titleผลการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsสุรินทร์, อ่อนกล
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาหลักสูตรและการสอน
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์, การเรียนวิทยาศาสตร์, ความสามารถในการคิด, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ผลการสอน, ผลสัมฤทธิ์, วิจารณญาณ, แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก241.82 KB
บทคัดย่อ338.55 KB
สารบัญ439.38 KB
บทที่1488.85 KB
บทที่21.58 MB
บทที่3684.41 KB
บทที่4385.35 KB
บทที่5483.52 KB
บรรณานุกรม485.55 KB
ภาคผนวก5.88 MB