การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsธันยพร, สินมา
Academic Departmentครุศาสตร์
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typethesis
Keywordsการศึกษา, ขยายโอกาส, นักเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, โรงเรียน
ไฟล์แนบ: