การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsธันยพร, สินมา
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการศึกษา, ขยายโอกาส, นักเรียน, ประถมศึกษา, พิษณุโลก เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/985
Citation Key985